Algemene Voorwaarden Therapiepraktijk Amiant V.O.F.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Therapiepraktijk Amiant V.O.F. en cliënt, deelnemer of opdrachtgever.

page1image58947600

DEFINITIES

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijvoorbeeld een werkgever) die aan Therapiepraktijk Amiant V.O.F. een opdracht verstrekt.
Consult; individuele afspraak waarbij therapie of coaching wordt toegepast.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training of rouwretraite deelneemt.

Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie, therapie, coaching of groepsbijeenkomst. Training: training, workshop, coaching, advies of enige andere bijeenkomst met als doel het vergroten van kennis, inzicht en/of vaardigheden.
Trainer: organisatiecoach, coach, trainer, trainingsacteur en/of adviseur.

Therapeut: therapeut.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Amiant, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts) handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
1.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

1.3 Het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
1.5 Deelname aan de rouwretraite verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
1.6 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gesloten ten behoeve van Amiant, maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Amiant zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 2. AANMELDING EN AFSPRAKEN INDIVIDUELE CONSULTEN

2.1 Behandeling geschiedt volgens afspraak.
2.2 De aangeboden therapievormen, Beeldende therapie, ACT en EMDR, worden door een aantal zorgverzekeraars vergoedt in de aanvullende verzekering, mits de behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt. Coaching valt niet onder vergoedingen vanuit de zorgverzekering.
2.3 Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de behandelaar in behandeling komen. Indien aanvullende informatie vereist zal de behandelaar contact opnemen met de huisarts. Dit gebeurt echter alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien een behandelaar observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst de behandelaar cliënt terug naar de arts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met de cliënt en diens goedkeuring.
2.4 Aanmelding kan telefonisch, per mail of via het inschrijfformulier op de website.
2.4 Individuele therapie-afspraken of coaching-afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
2.5 Een consult duurt 45 minuten, de overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding
en verslaglegging.
2.6 Een zitting per mail, beeldbellen of telefoon wordt per minuut ter declaratie gebracht.

ARTIKEL 3. AANMELDING EN AFSPRAKEN TRAININGEN, GASTLESSEN, WORKSHOPS EN LEZINGEN.

3.1 Ter zake een training zal opdrachtgever een offerte of adviesgesprek aanvragen bij Amiant.
3.2 Begeleiding, doceren geschiedt volgens afspraak.
3.3 De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training, workshop, gastles, lezing of Incompany training komt tot stand door de integrale acceptatie van de offerte. Deze worden pas definitief na betaling.
3.4 Open inschrijvingen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier op de website.
3.5 Bij open inschrijvingen geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien een bedrijf een contract sluit, geldt geen bedenktijd.

ARTIKEL 4. AANMELDING EN AFSPRAKEN ROUWRETRAITE

4.1 Inschrijving kan via het inschrijfformulier op de website. De deelnemer betaalt direct bij inschrijving. De deelnemer ontvangt daarna een ontvangstbevestiging en het volledige programma van de rouwretraite.
4.2 De deelnemer is ermee bekend dat hij/zij in geval van deelname zelf de reis van en naar de locatie moet regelen.

4.3 Zodra zich voldoende deelnemers hebben aangemeld, informeert Amiant de deelnemers. Mocht de rouwretraite vanwege te weinig deelnemers niet doorgaan dan is Amiant niet aansprakelijk voor de reeds door de deelnemer betaalde kosten voor de reis.
4.4 Tijdens het programma zal er door de deelnemers niet worden gerookt, en is het gebruik van drugs tijdens de heel retraite verboden. Tijdens het programma zijn de deelnemers niet onder invloed van alcohol.
4.5 Amiant maakt geen onderscheid naar religie, opvattingen of ras. Dit verwachten we ook van de deelnemers. 4.6 Amiant verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot het vertrouwelijk verkrijgen van informatie.
4.7 De deelnemers verplichten zich over en weer tot geheimhouding met betrekking tot het vertrouwelijk verkregen informatie.
4.8 De deelnemers zullen zich ten alle tijde houden aan de geldende huisregels van de accommodatie.
4.9 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden, aan de aanwijzingen van het personeel, kunnen door Amiant worden uitgesloten van deelname aan de rest van de rouwretraite. De deelnemer die wordt uitgesloten heeft geen recht op restitutie van het betreffende gedeelte van zijn of haar resterende bedrag.

ARTIKEL 5. DOSSIERVOERING

5.1 De behandelaar is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
5.2 Het dossier is en blijft eigendom van de behandelaar. 15 Jaar na afronding van het behandel proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.

5.3 In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

5.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de behandelaar.
5.5 Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd voor facturatie doeleinden en dossiervorming.

ARTIKEL 6. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

6.1 Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de AVG. Deze privacyverklaring is op te vragen bij de behandelaar en te vinden op de website.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING

7.1 De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 8. MELDCODE HUISELIJK GEWELD

8.1 De meldcode is een stappenplan van de rijksoverheid waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit basismodel is via de site www.meldcode.nl te downloaden.
8.2 Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

ARTIKEL 9. PRIJZEN VAN EEN CONSULT

9.1 De prijs van een consult die is vermeld in de communicatie vooraf is slechts bindend gedurende twee maanden.

9.2 In de prijs zoals genoemd in de communicatie vooraf, zijn de kosten voor de voorbereiding en het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
9.3 Op de consultprijs van een therapeutisch consult is geen BTW van toepassing. Op een consultprijs van een coaching consult wordt wel BTW in rekening gebracht.

ARTIKEL 10. PRIJZEN VAN EEN TRAINING OF TRAJECT

10.1 De prijs van een training, workshop, lezing of traject welke is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van de offerte.
10.2 In de prijs zoals genoemd in de offerte, zijn de kosten voor de voorbereiding en het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
10.3 De trainingen zijn BTW vrijgesteld in verband met CRKBO registratie.
10.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit zal vooraf worden gecommuniceerd.

ARTIKEL 11. PRIJZEN VAN EEN ROUWRETRAITE

11.1 De prijs van een retraite is een all-in arrangementsprijs, zoals vermeld op de website of offerte.
11.2 Optionele activiteiten die geen onderdeel van het programma vormen zijn voor rekening van de deelnemer en zijn niet in de prijs in begrepen.
11.3 De prijs zoals vermeld op de website geldt per persoon en is vrijgesteld van BTW.

ARTIKEL 12. BETALINGSVOORWAARDEN PARTICULIEREN

12.1 De door de behandelaar aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het factuurnummer.
12.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De behandelaar zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 12.1 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

12.3 Als de betalingstermijn van 14 dagen verstreken is, ontvangt u een betalingsherinnering. Indien er na 7 dagen na de herinnering nog geen betaling heeft plaatsgevonden, volgt een tweede herinnering. Indien er binnen 5 dagen na deze 2e herinnering nog geen betaling heeft plaatsgevonden ontvangt u een ingebrekestelling, tevens zullen wij genoodzaakt zijn ons incassobureau in te schakelen. De kosten die hiermee gepaard gaan zullen aan u worden doorberekend. Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of te verrichten tegen contante betaling.
12.4 Tariefswijzigingen worden vooraf bekendgemaakt.

ARTIKEL 13. BETALINGSVOORWAARDEN ZAKELIJKE OVEREENKOMSTEN

13.1 Na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 3 zendt Amiant een opdrachtbevestiging en/of een factuur met betrekking tot de geleverde diensten aan de opdrachtgever.
13.2 Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vóór de datum waarop de training plaatsvindt. De betalingen dienen door middel van storting op een door Amiant aangewezen IBAN-rekening te geschieden.

13.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Amiant gerechtigd om de geplande dienst(en) niet uit te voeren.
13.4 Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14. BETALINGSVOORWAARDEN ROUWRETRAITE

14.1 Deelname aan de retraite is pas definitief als de deelnemer een schriftelijke bevestiging van deelname heeft ontvangen en na volledige betaling van de factuur.
14.2 De betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang ontvangen te zijn.
14.3 In geval van inschrijving voor deelname in de laatste 30 dagen voor aanvang, dient de in artikel 14.1 genoemde factuur per omgaande door de deelnemer aan Amiant te worden betaald.

14.4 Indien de factuur van Amiant niet, niet tijdig of niet volledig wordt betaald, behoudt Amiant het recht de op haar rustende verplichtingen op te schorten. In dat geval is Amiant ook gerechtigd de inschrijving van de deelnemer te laten vervallen en de deelnemer uit te sluiten van definitieve deelname. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn of haar verplichting tot betaling.

14.5 De directie van Amiant bepaalt uiteindelijk of iemand geschikt is om deel te nemen aan de rouwretraite. Amiant behoudt zich daarom het recht voor deelnemers na inschrijving en betaling alsnog van deelname uit te sluiten zonder opgaaf van reden. Indien de deelnemer op dat moment de factuur reeds heeft voldaan zal dit bedrag worden gerestitueerd.

ARTIKEL 15. VERPLAATSING DATA TRAINING DOOR DE OPDRACHTGEVER

15.1 Een training, workshop, lezing of gastles kan tot drie kalenderweken voor aanvang in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
15.2 Bij verzoek tot verplaatsing tussen drie en twee kalenderweken voor aanvang van een training wordt 25% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.

15.3 Bij verzoek tot verplaatsing tussen de twee en één kalenderweek(en) voor aanvang van een training wordt 50% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
15.4 Vindt het verzoek tot verplaatsing van een training plaats tussen één kalenderweek en 2 dagen voor aanvang dan wordt 75% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.

15.5 Wanneer de verplaatsing aanvraag korter dan 2 dagen voor de aanvang plaatsvindt dan zal het volledige bedrag van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 16. ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

16.1 Een training, workshop, lezing of gastles kan tot vier kalenderweken in overleg kosteloos worden geannuleerd. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden zal Amiant het volledige bedrag binnen 14 dagen na kennisgeving van annulering terug storten op een bankrekening van opdrachtgever.
16.2 Bij verzoek tot annulering vanaf vier kalenderweken voor aanvang van een training wordt de volledige prijs van de training zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.

ARTIKEL 17. ANNULERING DOOR THERAPIEPRAKTIJK AMIANT V.O.F.

17.1 Bij overmacht of door te weinig deelnemers is Amiant gerechtigd de training te verplaatsen of te annuleren.

ARTIKEL 18. ANNULERING ROUWRETRAITE

18.1 Bij overmacht of door te weinig deelnemers is Amiant gerechtigd de training te verplaatsen of te annuleren. 18.2 Van overmacht is sprake in geval van overheidsmaatregelen als gevolg van een pandemie. In geval van annulering heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde factuurbedrag. Amiant zal dit bedrag binnen 14 dagen restitueren. De deelnemer heeft in geval van annulering geen recht op eventuele schadevergoeding.

18.3 Indien Amiant vanwege gegronde redenen de rouwretraite na aanvang van de retraite moet staken, heeft de deelnemer recht op restitutie van een evenredig deel van het door hem of haar betaalde bedrag. Amiant zal binnen 14 werkdagen het gedeelte van het bedrag dat ziet op het niet uitgevoerde programma aan de deelnemer restitueren. Indien Amiant op dat moment het gereserveerde vervoer van de luchthaven naar de accommodatie niet meer kosteloos kan annuleren, dan is zij wel gerechtigd in dat geval de vervoerskosten bij de deelnemer in rekening te brengen.

18.4 In geval dat de rouwretraite door de deelnemer wordt geannuleerd, kan dit tot vier kalenderweken in overleg kosteloos worden geannuleerd. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden zal Amiant het volledige bedrag binnen 14 dagen na kennisgeving van annulering terug storten.
18.2 Bij verzoek tot annulering vanaf vier kalenderweken voor aanvang van de rouwretraite wordt de volledige prijs van de training zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
18.6 Er vindt geen restitutie plaats bij het door de deelnemer voortijdig verlaten van de rouwretraite of in het geval van het missen van een programma onderdeel. Dat geldt ook in geval van ziekte. Ook de kosten van het vervoer worden niet door Amiant vergoed.
18.7 In het geval van annulering van de rouwretraite is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het annuleren van het eventuele reeds geboekte vervoer. Amiant is niet aansprakelijk voor daaraan verbonden kosten.

ARTIKEL 19. SCHADE PARTICULIEREN

19.1 De behandelaar is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

ARTIKEL 20. SCHADE ZAKELIJKE OVEREENKOMSTEN

20.1 Therapiepraktijk Amiant V.O.F. is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de deelnemer geleden heeft door het bijwonen van een training, workshop, lezing of gastles. Dit behelst ook zoekgeraakte

spullen of materialen van de deelnemer voor, tijdens of na het bijwonen van een training, workshop, lezing of gastles.

ARTIKEL 21. VERKLARING ARBEIDSRELATIE

20.1 Behandelaar en cliënt verhouden zich in de Therapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Behandelaar werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruikmaken van de diensten van de behandelaar. Hiertoe kan indien nodig een modelovereenkomst gesloten worden.

ARTIKEL 22. AANSPRAKELIJKHEID PARTICULIEREN

Indien de behandelaar aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de therapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
22.1 De aansprakelijkheid van de behandelaar voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

22.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van behandelaar beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.
22.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte van die cliënt.

22.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de behandelaar.

ARTIKEL 23. AANSPRAKELIJKHEID ZAKELIJKE OVEREENKOMSTEN

23.1 Amiant is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training, workshop, lezing of gastles. Tenzij aan Amiant opzet of grove schuld kan worden verweten.
23.2 Indien Amiant op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

23.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.

ARTIKEL 24. AANSPRAKELIJKHEID ROUWRETRAITE

24.1 Amiant is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de rouwretraite. Tenzij aan Amiant opzet of grove schuld kan worden verweten.
24.2 Indien Amiant op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

24.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.
24.4 Aansprakelijkheid voor gevolgschade van de deelnemer is uitgesloten, tenzij aan Amiant opzet of grove schuld kan worden verweten.
24.5 Deelname aan de rouwretraite is geheel op eigen risico.

ARTIKEL 25. VERZEKERING

25.1 De deelnemer is verplicht voor de retraite een geschikte reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
25.2 Indien de deelnemer in strijd met het eerste lid van dit artikel geen geschikte reis- en annuleringsverzekering afsluit, dan zijn de daaruit voortvloeiende risico’s voor de deelnemer. Mocht de rouwretraite om wat voor reden dan ook worden geannuleerd of mocht er schade ontstaan aan de eigendommen van de deelnemer, dan is Labyrinthoss in ieder geval niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade van de deelnemer.

ARTIKEL 26. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

26.1 Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Amiant voorbehouden.
26.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amiant is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

ARTIKEL 27. VERVANGING TRAINER

27.1 Zakelijke trainer is gerechtigd een trainer, belast met de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, in goed overleg te vervangen door een andere trainer.

ARTIKEL 28. KLACHTENREGELING PARTICULIEREN

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 28.1 Indien cliënt een klacht heeft, wendt de cliënt zich dan bij voorkeur tot de directie. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Cliënt en Behandelaar zullen proberen tot een oplossing te komen.
28.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk

richten aan de NFG. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.
28.3 Klachten worden ten allen tijde vertrouwelijk behandeld.
28.4 Klachten aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

ARTIKEL 29. KLACHTENREGELING ROUWRETRAITE PARTICULIEREN

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 29.1 Indien de deelnemer een klacht heeft, wendt deze zich dan bij voorkeur tot de directie. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Deelnemer en behandelaar zullen proberen tot een oplossing te komen. 29.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk

richten aan de NFG. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.
29.3 Klachten worden ten allen tijde vertrouwelijk behandeld.
29.4 Klachten aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

ARTIKEL 30. KLACHTENREGELING ZAKELIJKE OVEREENKOMSTEN

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
30.1 Een klacht dient schriftelijk binnen 8 dagen na aanvang van de training gemeld te worden aan de directie van Therapiepraktijk Amiant V.O.F. Onder vermelding van naam en mailadres.

30.2 Aangaande de klacht zal binnen 1 week een schriftelijke ontvangstbevestiging volgen. Opdrachtgever en Amiant zullen proberen binnen 4 weken tot een oplossing te komen. Mocht er langere tijd nodig zijn dan krijgt opdrachtgever binnen 4 weken een nieuwe termijn te horen.
30.3 Klachten worden ten allen tijde vertrouwelijk behandeld.

30.4 Wanneer de behandeling van uw klacht door Therapiepraktijk Amiant niet leidt tot een in uw ogen acceptabele oplossing dan kunt u een beroep doen op het klachtenreglement van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA). Therapiepraktijk Amiant is als trainer aangesloten bij deze beroepsvereniging en beschouwt de uitspraak van de klachtencommissie van de NOBTRA als bindend voor beide partijen. Informatie over het indienen van een klacht bij de NOBTRA vindt u op hun website : https://nobtra.nl/opdrachtgevers/klachtenprocedure Eventuele consequenties volgen we binnen twee weken op. 30.5 Een afgehandelde klacht wordt voor een periode van 1 jaar bewaard in het daarvoor bestemde klachtendossier.

30.6 Klachten aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

ARTIKEL 31. RECHTEN EN PLICHTEN M.B.T. ROUWRETRAITE

31.1 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of in het geval de deelnemer behoort tot een risicogroep, verklaart de deelnemer zich te hebben ingeschreven voor de rouwretraite na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist. De deelnemer is verplicht een afschrift van voornoemde schriftelijke toestemming tijdig, voorafgaand aan de aanvang van de rouwretraite aan Amiant te verstrekken. Zonder deze schriftelijke toestemming van de huisarts of de behandelend medisch specialist is het niet toegestaan deel te nemen aan de retraite.

31.2 Het gebruik van beeld en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film) is gedurende de rouwretraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Amiant.

page6image58863184

ARTIKEL 24. GESCHILLEN

24.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.

© Amiant – Algemene voorwaarden 2024

Neem contact op

Gebaseerd op kennis en ervaring maken wij een proces op maat wat afgestemd is op uw behoefte. Neem gerust contact met ons op voor informatie.


  Contactgegevens

  • Praktijk Amiant
  •  Industrielaan 6
  •  5721 BC Asten
  • 085-0240068
  • 06-11464628
  •  
  • Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar. Het beste kunt u bellen tussen 13:00 en 15:00. Nemen we de telefoon niet op, dan zijn we wellicht in gesprek en nemen we zo snel mogelijk contact op.

   Bij vragen over trainingen krijgt u binnen 2 werkdagen bericht.
  •  
  • info@praktijkamiant.nl