ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen therapiepraktijk Amiant en Cliënt.

 

DEFINITIES

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijvoorbeeld een werkgever) die aan Therapiepraktijk Amiant een opdracht verstrekt.

Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie therapie, coaching of groepsbijeenkomst.

 

ARTIKEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Behandeling geschiedt volgens afspraak.

1.2 De aangeboden therapievormen, Beeldende therapie, ACT en EMDR, worden door een aantal zorgverzekeraars vergoedt in de aanvullende verzekering, mits de behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt. Coaching valt niet onder vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

1.3 Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de behandelaar in behandeling komen. Indien aanvullende informatie vereist zal de behandelaar contact opnemen met de huisarts. Dit gebeurt echter alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien behandelaar observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst behandelaar cliënt terug naar de arts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en goedkeuring.

1.4 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

1.5 Een consult duurt ongeveer 45 minuten, de overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding en verslaglegging.

1.6 Een zitting per mail, beeldbellen of telefoon wordt per minuut ter declaratie gebracht.

 

ARTIKEL 2. DOSSIERVOERING

2.1 De behandelaar is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

2.2 Het dossier is en blijft eigendom van de behandelaar. 15 Jaar na afronding van het behandelaarische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.

2.3 In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

2.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de behandelaar.

2.5 Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd voor facturatie doeleinden en dossiervorming.

 

ARTIKEL 3. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

3.1 Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de AVG. Deze privacyverklaring is op te vragen bij de behandelaar.

 

ARTIKEL 4. GEHEIMHOUDING

4.1 De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

ARTIKEL 5. MELDCODE HUISELIJK GEWELD

5.1 De meldcode is een stappenplan van de rijksoverheid waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit basismodel is via de site www.meldcode.nl te downloaden.

5.2 Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

 

ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 De door de behandelaar aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het factuurnummer.

6.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De behandelaar zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 6.1 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

6.3 Als de betalingstermijn van 14 dagen verstreken is ontvangt u een betalingsherinnering.

Indien er na 7 dagen na de herinnering nog geen betaling heeft plaatsgevonden, volgt een

tweede herinnering. Indien er binnen 5 dagen na deze 2e herinnering nog geen betaling

heeft plaatsgevonden ontvangt u een ingebrekestelling, tevens zullen wij genoodzaakt zijn

ons incassobureau in te schakelen. De kosten die hiermee gepaard gaan zullen aan u worden doorberekend. Bij

betalingsachterstand zijn wij gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of te

verrichten tegen contante betaling.

6.4 Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

 

ARTIKEL 7. SCHADE

7.1 De behandelaar is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 

ARTIKEL 8. VERKLARING ARBEIDSRELATIE

8.1 Behandelaar en cliënt verhouden zich in de Therapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Behandelaar werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de behandelaar. Hiertoe kan indien nodig een modelovereenkomst gesloten worden.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

Indien de behandelaar aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de therapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
9.1 De aansprakelijkheid van de behandelaar voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van behandelaar beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.
9.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte van die cliënt.

9.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de behandelaar.

 

ARTIKEL 10. KLACHTENREGELING

10.1 Indien cliënt een klacht heeft, wendt cliënt zich dan bij voorkeur tot de behandelaar. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Cliënt en Behandelaar zullen proberen tot een oplossing te komen.

10.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan SCAG. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

 

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

11.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.

Neem contact op

Gebaseerd op kennis en ervaring maken wij een proces op maat wat afgestemd is op uw behoefte. Neem gerust contact met ons op voor informatie.


    Contactgegevens