ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen therapiepraktijk Amiant en Cliënt of opdrachtgever.

 

DEFINITIES

 

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijvoorbeeld een werkgever) die aan Therapiepraktijk Amiant een opdracht verstrekt.

Consult; individuele afspraak waarbij therapie of coaching wordt toegepast.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.

Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie therapie, coaching of groepsbijeenkomst.

Training: training, workshop, coaching, advies of enige andere bijeenkomst met als doel het vergroten van kennis, inzicht en/of vaardigheden.

Trainer: organisatiecoach, coach, trainer, trainingsacteur en/of adviseur.

Therapeut: therapeut.

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Amiant, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts) handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 3 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 2. AANMELDING EN AFSPRAKEN INDIVIDUELE CONSULTEN

2.1 Behandeling geschiedt volgens afspraak.

2.2 De aangeboden therapievormen, Beeldende therapie, ACT en EMDR, worden door een aantal zorgverzekeraars vergoedt in de aanvullende verzekering, mits de behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt. Coaching valt niet onder vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

2.3 Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de behandelaar in behandeling komen. Indien aanvullende informatie vereist zal de behandelaar contact opnemen met de huisarts. Dit gebeurt echter alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien behandelaar observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst behandelaar cliënt terug naar de arts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en goedkeuring.

2.4 Individuele therapie-afspraken of coaching-afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

2.5 Een consult duurt 45 minuten, de overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding en verslaglegging.

2.6 Een zitting per mail, beeldbellen of telefoon wordt per minuut ter declaratie gebracht.

 

ARTIKEL 3. DOSSIERVOERING

3.1 De behandelaar is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

3.2 Het dossier is en blijft eigendom van de behandelaar. 15 Jaar na afronding van het behandel proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.

3.3 In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

3.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de behandelaar.

3.5 Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd voor facturatie doeleinden en dossiervorming.

 

ARTIKEL 4. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

4.1 Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de AVG. Deze privacyverklaring is op te vragen bij de behandelaar.

 

ARTIKEL 5. GEHEIMHOUDING

5.1 De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

ARTIKEL 6. MELDCODE HUISELIJK GEWELD

6.1 De meldcode is een stappenplan van de rijksoverheid waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit basismodel is via de site www.meldcode.nl te downloaden.

6.2 Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

 

ARTIKEL 7. OVEREENKOMST TER ZAKE EEN TRAINING

7.1 Ter zake een training zal opdrachtgever een offerte of adviesgesprek aanvragen bij Amiant.

7.2 De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.

7.3 De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst tenzij deze is bevestigd via een aparte opdrachtbevestiging.

 

ARTIKEL 8. PRIJZEN VAN EEN CONSULT

8.1 De prijs van een consult die is vermeld in de communicatie vooraf is slechts bindend gedurende twee maanden.

8.2 In de prijs zoals genoemd in de communicatie vooraf, zijn de kosten voor de voorbereiding en het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

8.3 Op de consult prijs van een therapeutisch consult is geen BTW van toepassing. Op een consult prijs van een coachingsconsult wordt wel BTW in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 9. PRIJZEN VAN EEN TRAINING OF TRAJECT.

9.1 De prijs van een training of traject die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van de offerte.

9.2 In de prijs zoals genoemd in de offerte, zijn de kosten voor de voorbereiding en het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

9.3 Op de trainingsprijs en trajectprijs is te allen tijde BTW van toepassing. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

9.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit zal van tevoren worden gecommuniceerd.

 

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN PARTICULIEREN

10.1 De door de behandelaar aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het factuurnummer.

10.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De behandelaar zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 6.1 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

10.3 Als de betalingstermijn van 14 dagen verstreken is ontvangt u een betalingsherinnering. Indien er na 7 dagen na de herinnering nog geen betaling heeft plaatsgevonden, volgt een tweede herinnering. Indien er binnen 5 dagen na deze 2e herinnering nog geen betaling heeft plaatsgevonden ontvangt u een ingebrekestelling, tevens zullen wij genoodzaakt zijn ons incassobureau in te schakelen. De kosten die hiermee gepaard gaan zullen aan u worden doorberekend. Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of te verrichten tegen contante betaling.

10.4 Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

 

ARTIKEL 11. BETALINGSVOORWAARDEN ZAKELIJKE OVEREENKOMSTEN.

11.1 Na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 3 zendt Amiant een opdrachtbevestiging en/of een factuur met betrekking tot de geleverde diensten aan de opdrachtgever.

 1. Betaling door de opdracht opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vóór de datum waarop de training plaatsvindt. De betalingen dienen door middel van storting op een door Amiant aangewezen IBAN-rekening te geschieden
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Amiant gerechtigd om de geplande dienst(en) niet uit te voeren.
 3. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Amiant voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 12. VERPLAATSING DATA TRAINING DOOR DE OPDRACHTGEVER  

 1. Een training kan tot drie kalenderweken voor aanvang in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
 2. Bij verzoek tot verplaatsing tussen drie en twee kalenderweken voor aanvang van een training wordt 25% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
 3. Bij verzoek tot verplaatsing tussen de twee en één kalenderwek(en) voor aanvang van een training wordt 50% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
 4. Vindt het verzoek tot verplaatsing van een training plaats tussen één kalenderweek en 2 dagen voor aanvang dan wordt er 75% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
 5. Wanneer de verplaatsingsaanvraag korter dan 2 dagen voor de aanvang plaatsvindt dan zal het volledige bedrag van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 13. ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
Een training kan tot vier kalenderweken in overleg kosteloos worden geannuleerd. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden zal Amiant  het volledige bedrag binnen 14 dagen na kennisgeving van annulering terugstorten op een bankrekening van opdrachtgever.

 1. Bij verzoek tot annulering vanaf vier kalenderweken voor aanvang van een training wordt de volledige prijs van de training zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.

 ARTIKEL 14. SCHADE

14.1 De behandelaar is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 

ARTIKEL 15. VERKLARING ARBEIDSRELATIE

15.1 Behandelaar en cliënt verhouden zich in de Therapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Behandelaar werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de behandelaar. Hiertoe kan indien nodig een modelovereenkomst gesloten worden.

 

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID
Indien de behandelaar aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de therapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 

16.1 De aansprakelijkheid van de behandelaar voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

16.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van behandelaar beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.

16.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte van die cliënt.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de behandelaar.
 2. Amiant is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training tenzij aan Amiant opzet of grove schuld kan worden verweten.
 3. Indien Amiant op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 4. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

ARTIKEL 17. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

 1. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Amiant voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amiant is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

ARTIKEL 18. VERVANGING TRAINER

18.1 Zakelijke Trainer is gerechtigd een trainer, belast met de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, in goed overleg te vervangen door een andere trainer.

 

ARTIKEL 19. KLACHTENREGELING
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
19.1 Indien cliënt een klacht heeft, wendt cliënt zich dan bij voorkeur tot de behandelaar. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Cliënt en Behandelaar zullen proberen tot een oplossing te komen.
19.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de NFG of bij trainingen aan de NOBTRA. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

1.     De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst, trajectovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan de directeur van Amiant. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen. Wanneer de behandeling van uw klacht door Therapiepraktijk Amiant niet leidt tot een in uw ogen acceptabele oplossing dan kunt u een beroep doen op het klachtenreglement van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA). Therapiepraktijk Amiant is als trainer aangesloten bij deze beroepsvereniging en beschouwt de uitspraak van de klachtencommissie van de NOBTRA als bindend. Informatie over het indienen van een klacht bij de NOBTRA vindt u op hun website : https://nobtra.nl/opdrachtgevers/klachtenprocedure

2. Klachten aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

ARTIKEL 20. GESCHILLEN
20.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.

 

© Amiant –  Algemene voorwaarden 2023

Neem contact op

Gebaseerd op kennis en ervaring maken wij een proces op maat wat afgestemd is op uw behoefte. Neem gerust contact met ons op voor informatie.


  Contactgegevens

  • Praktijk Amiant
  •  Industrielaan 6
  •  5721 BC Asten
  • 085-0240068
  • 06-11464628
  •  
  • Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar. Nemen we de telefoon niet op, dan zijn we wellicht in gesprek en nemen we zo snel mogelijk contact op.
  •  
  • info@praktijkamiant.nl